Evropský odborový výbor pro vzdělání ke smlouvě TTIP


Stanovisko k Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství

Přijato Výborem ETUCE 15. dubna 2014

Evropský odborový výbor pro vzdělání (ETUCE)* je hluboce znepokojen důsledky Transatlantického obchodního a investičního partnerství, které je v současné době vyjednáváno mezi EU a Spojenými státy. ETUCE vyzývá Evropskou komisy a členské státy, aby vyjmuly vzdělání z těchto jednání, jak se to stalo s audiovizuálními službami. ETUCE by rád připomněl Evropské komisi a členským státům, že vzdělání je lidské právo a veřejný statek. Vlády jsou zodpovědné za to, aby bylo všem poskytováno bezplatné kvalitní veřejné vzdělání. ETUCE vítá veřejné konzultace Evropské komise o kontroverzních návrzích o investicích a urovnání sporů mezi investorem a státem, které obsahuje Transatlantické obchodní a investiční partnerství.  Ustanovení v urovnání sporů mezi investorem a státem jsou kontroverzní, protože umožňují zahraničním investorům přímo žalovat státy u arbitrážních soudů. Tím získávají zahraniční investoři legální právo zpochybnit jakoukoli regulaci či politické opatření státu, které budou považovat za porušení jejich práva k přístupu na trh nebo zasahujících jejich budoucí zisk. Mimořádné náklady na obranu v případech urovnání sporů mezi investorem a státem velmi pravděpodobně mohou odradit vlády, aby prosazovaly takovou politiku nebo přijímaly taková opatření, která by měla na zahraniční investory vliv. Předchozí případy urovnání sporů mezi investorem a státem způsobily vážné obavy jak o schopnost států udržet si doma prostor pro regulace, tak o odpovědnost zahraničních investorů za škody způsobené investičními operacemi v daném státě. Transatlantické obchodní a investiční partnerství je především pokusem o posílení deregulace a sblížení regulačních nařízení. V této podobě představuje významné rizika pro veřejné vzdělání tím, že omezuje prostor veřejné politiky a mohl by mít za následek definitivní a stále zesilující tlak na privatizaci a komercializaci. Navržená výjimka pro „služeb spadající pod výlučnou pravomoc vlády“ je nedostatečná a otevírá konfliktní interpretaci, pokud by se vztahovala jen na služby, které jsou poskytovány na nekomerční bázi a nikoli v konkurenci s ostatními dodavateli. Jinými slovy, pokud jakákoli část národního vzdělávacího systému funguje na komerční nebo nekomerční bázi, nebo pokud zde působí soukromé školy, nebude vzdělávání z této obecné výjimky nijak těžit. Ve vzdělávacích systémech po celé EU jsou určité prvky poplatků běžné, tj. školné nebo platba za učebnice. Široký záběr Transatlantického investičního a obchodního partnerství by mohl vstoupit od vzdělání i jiným způsobem. Přijetí přístupu „negativního seznamu“, který má nastavit závazky, se týká všech opatření a regulací, pokud není stanoveno jinak. To stojí v příkrém rozporu s procesem popsaným ve Všeobecné dohodě o obchodu službami (GATS), ve které strany vytvořily „pozitivní seznam“ závazků, čímž se vyhnuli potřebě vyjmenovávat všechny opatření, která se nebudou přizpůsobovat. Stejně tak přijetí „rohatkové“ klausule, obsažené v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA), by rozšířilo pokrytí Transatlantického obchodního a investičního partnerství tím, že by se po smluvních stranách vyžadovalo automaticky se zavázat ke všem autonomním liberalizacím. To znamená, že pokud by nějaké vláda experimentovala s liberalizací svého vzdělávacího systému nebo jeho části, budoucí vláda by nemohla tento proces zvrátit, aniž by musela zaplatit významné kompenzace. Domníváme se, že toto je zásadně ve sporu s demokratickým rozhodováním. Vlády musí mít právo na vytvoření, zachování a rozšiřování veřejných služeb jako je vzdělání. Naléháme na Evropskou komisi, Evropský parlament a členské státy, aby ve svých konzultacích se sociálními partnery uvážily potenciální dopady na vzdělání a další životně důležité veřejné služby včetně těch z negativního seznamu a rohatkovou klausuli v Transatlantickém obchodním a investičním partnerství. Vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství pokračuje v naprostém utajení. Je klíčové, aby odbory a občanská společnost byly náležitě zahrnuty. ETUCE bude nadále vydávat stanoviska ve shodě s členskými organizacemi Education International v Severní Americe, které sdílí náš postoj, že je důležité bránit demokratický základ veřejného vzdělání a prosazovat kvalitu veřejného vzdělání jakožto právo všech dětí, mládeže a dospělých. Jsme si rovněž vědomi návrhu na ustanovení Transatlantické rady spolupráce v oblasti regulací (Transatlantic Regulatory Cooperation Council – TRCC). Tento orgán by měl zahrnovat zástupce regulačních agentur z EU a USA, kteří mají monitorovat plnění přijatých závazků a zvážit nové priority pro budoucí regulatorní spolupráci, včetně společného přijímání nových regulací. Ačkoli není jasné, jaké konkrétní pravomoci budou této Radě spolupráce uděleny, ETUCE trvá na to, že regulace jsou a musí nadále zůstat odpovědností demokraticky zvolených vlád. Vzhledem k riziku, které představuje pro vzdělání a další veřejné služby Transatlantické obchodní a investiční partnerství, ETUCE požaduje, aby veřejné vzdělání zejména a veřejné služby obecně, byly vyňaty z vyjednávání. Vzdělání je zkrátka příliš důležité na to, aby bylo předmětem omezených komerčních pravidel v obchodních smlouvách.

 

*Evropský odborový výbor pro vzdělání (ETUCE) zastupuje 132 učitelských odborových svazů a 11 milionů učitelů ve všech zemích Evropy, 4,5 milionu učitelů v EU, na všech úrovních vzdělávacího systému. ETUCE je sociální partner v oblasti vzdělání na úrovni EU a Evropské odborové konfederace. ETUCE představuje Evropský region Education International, globální federace učitelských odborů.